Otpad je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom definiran kao svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa.

Otpad se dijeli po vrstama, agregatnom stanju, stupnju opasnosti koju prestavlja za zdravlje, okoliš i opasnost za izazivanje materijalne štete.

Komunalni otpad nastaje u domaćinstvima, kao i proizvodnim i uslužnim djelatnostima, ako su osobine i sastav ovog otpada slične kućnom otpadu.

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.)

 

Korisni otpad

 

 

Opasni otpad