www.reciklazno-dvoriste.benkovac.hr

Adresa:

  • Benkovac, Šopot 24 (poslovna zona)

Radno vrijeme:

  • od ponedjeljka do petka od 8,00 do 15,00 sati
  • subotom od 8,00 do 12,00 sati

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, prema definiciji u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19).

Mjesta za reciklažna dvorišta predviđena su prostornim planom područja i važan su element budućeg uspješnog održivog gospodarenja otpadom na nekom području. Planiranje izgradnje reciklažnog dvorišta zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima.

Pri odabiru lokacije reciklažnog dvorišta, jedinica lokalne samouprave mora osigurati prostorno i prometno dobro povezanu lokaciju kao i optimalan smještaj reciklažnog dvorišta koji omogućava relativno lak pristup građanima čime se olakšava i povećava korištenje reciklažnog dvorišta od strane stanovnika područja kojima je namjenjeno reciklažno dvorište. 

Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, što ovisno o broju stanovnika. 

POPIS ZELENIH OTOKA