Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) obvezuje jedinice lokalne samouprave da na svom području osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta, ovisno o broju stanovnika. Projekt “Građenje reciklažnog dvorišta Grada Benkovca” osim same izgradnje reciklažnog dvorišta uključuje projektiranje, građevinske radove, opremanje i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti o gospodarenju otpadom.

Pravilno izvedeno i opremljeno reciklažno dvorište čini ključni faktor sustava održivog gospodarenja otpadom jer osigurava odvojeno prikupljanje otpada. Time korisni otpad kao što je papir, metali, staklo, plastika i tekstil ponovno postaju vrijedna sirovina i vraćaju se u sustav, čime potičemo kružno gospodarstvo . Pri tome se štedi novac, energija, prirodni resursi i vrijeme. Potencijalno opasni otpad, kao što su baterije i stari lijekovi odgovorno je zbrinut i pod nadzorom.

Izgradnja reciklažnog dvorišta je značajan doprinos za svaku društvenu zajednicu jer direktno utječe i na zaštitu okoliša kao i na zaštitu zdravlja građana. Svaki prostor koji naseljuju ljudi u većoj je ili manjoj mjeri izložen zagađenju zbog nepropisno odloženog otpada, što može uzrokovati zagađenja tla, vode, zraka i biotopa. Reciklažno dvorište mjesto je gdje građani mogu direktno doprinositi zaštiti okoliša ali i boljem životnom standardu, zaštiti zdravlja te uštedama.

 

Zato je krilatica ovog projekta Recikliraj – u budućnost , okoliš i zdravlje investiraj!

Projektom se posredno želi povećati i ubrzati razvoj pozitivnih trendova i podizanje svijesti građana vezano uz održivo gospodarenje otpadom te se putem niza aktivnosti želi pridonijeti promjenama ponašanja i usvajanju dobrih navika svih građana. Važan cilj je odvojeno prikupljanje što većih količina korisnog otpada u reciklažnom dvorištu kako bi se doprinjelo okolišnim ciljevima na razini EU.

Glavni cilj projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Benkovcu sa pripadajućom infrastrukturom, što je preduvjet za povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Uz izgradnju dvorišta planirane su izobrazno edukativne aktivnosti za ciljane skupine (građane općenito, djecu, mlade) kako bi povećali svijest građana i informiranost o pravilnom načinu gospodarenja otpadom.